Reklamační řád

V reklamačním řádu naleznete kompletní zákonné informace k vyřizování reklamací.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího Pygmalino, s. r. o., IČ 25849263, DIČ CZ25849263, se sídlem Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21848, a popisuje, jakým způsobem je nutno postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.
Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Pygmalino ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka – dále jen záruční list) se všemi údaji potřebnými pro uplatnění záruky (především název zboží, cena, množství).

 

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, popřípadě dnem uvedeným na záručním listě.
Zákonná záruční doba činí 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

 

III. Záruční podmínky

1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zkontroloval spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Pygmalino možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
2. Kupující může zboží reklamovat osobně v provozovně prodávajícího nebo reklamaci odeslat poštou na adresu sídla Pygmalino, s. r. o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín.
3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození, balík by měl být viditelně označen textem „REKLAMACE“ a měl by obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo); doporučujeme přiložit i kopii nákupního dokladu. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
4. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu (faktury nebo prodejky).
5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím, mechanickým poškozením zboží nebo poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

IV. Vyřízení reklamace

O reklamaci rozhodne Pygmalino ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady přiměřená druhu výrobku či služby. Reklamaci včetně odstranění vady Pygmalino vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Pygmalino vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem na adresu, kterou uvedl již při nákupu nebo při reklamaci zboží.

 

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2016 a je k dispozici v provozovně společnosti Pygmalino nebo na www.kvalitnihracky.cz.

Doprava zdarma
Doprava zdarma od 1500 Kč
Rychlá expedice
Objednávky expedujeme do 24 hodin
Osobní odběr
Možnost vyzvednout zboží osobně
Smysluplné hračky
Hračky pro všestranný rozvoj dítěte
Produkty skladem
90% produktů máme skladem
Pygmalino s.r.o.
Lípová 1131
737 01 Český Těšín
Česká Republika
IČO: 25849263
IČ DPH (DIČ): CZ25849263
Čeština
cz
Hungarian
hu
Polish
pl
Slovak
sk