Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Pygmalino, s.r.o., IČ 25849263, DIČ CZ25849263, se sídlem Lípová 1131, 737 01 Český Těšín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 21848 jako prodávající (dále jen „Pygmalino“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Pygmalino nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, sdělením před uzavřením smlouvy a reklamačním řádem a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Pygmalino sděluje, že
1) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností Pygmalino uváděny včetně DPH, avšak náklady na dodání zboží se liší podle dopravce a způsobu úhrady, osobní odběr v provozovně společnosti na adrese Lípová 1131, 737 01 Český Těšín je zdarma;
2) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti Pygmalino.
3) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

III. Smlouva
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společností Pygmalino tím, že zboží vloží do košíku. Před závazným potvrzením objednávky má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností Pygmalino. Za případné chyby při přenosu dat společnost Pygmalino nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy společnost Pygmalino neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Pygmalino si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Pygmalino odevzdá Kupujícímu věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Zboží je považováno za doručeno ve chvíli, kdy kupující převezme zásilku od dopravce.
Pygmalino odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Pygmalino věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Pygmalino věc pro přepravu.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Pygmalino způsobila porušením své povinnosti
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Pygmalino umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Pygmalino škodu způsobila porušením své povinnosti.
 
Odpovědnost společnosti Pygmalino
Pygmalino odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Pygmalino odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Pygmalino nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Pygmalino uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je společnost Pygmalino zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny
c) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí společnosti Pygmalino, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Pygmalino. Neodstraní-li Pygmalino vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Pygmalino dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Pygmalino odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Pygmalino vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Pygmalino.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti Pygmalino na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se Pygmalino zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Odstoupit lze korespondenčně, a to na adrese Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Pygmalino bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Pygmalino obdržel. Po odstoupení od smlouvy vrátí Pygmalino kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které byly od něj přijaty, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností Pygmalino). V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti.. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, nejlépe včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti Pygmalino spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
Spotřebitel odpovídá společnosti Pygmalino pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Pygmalino bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, a to na jeho bankovní účet.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Pygmalino není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností Pygmalino a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Pygmalino právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Pygmalino, s.r.o., Lípová 1131, 737 01 Český Těšín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.pygmalino.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

VI. Provozní doba
Objednávky lze přes internetový obchod společnosti Pygmalino provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, bez poplatků za poštovné a dopravu.
Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená dodavatelem doporučené koncové ceny.
Akční slevové kupony jsou platné pouze pro koncové zákazníky, obchodníkům bude účtována cena dle jejich ceníku.

VIII. Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a) prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Pygmalino (dále jen „e-shop“);
b) elektronickou poštou na adrese info@pygmalino.cz;
c) osobně v sídle společnosti Pygmalino, Lípová 1131, 737 01 Český Těšín;
d) telefonicky.
Pygmalino doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti v provozovně společnosti,

b) platba předem bankovním převodem,

c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

d) platba PayU (bezpečná a rychlá on-line platba).Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Pygmalino, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

X. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující nebo osoba jím pověřená.

Zasílání přepravní službou:

Zboží bude doručeno kupujícímu-spotřebiteli Českou poštou, službou Zásilkovna na vybranou výdejnu této služby, dopravcem PPL. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Dodatečná reklamace vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Pygmalino možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@kvalitnihracky.cz.XI. Doprava
Doprava je řešena pouze pro Českou republiku. V případě poptávky z jiných zemí je doprava řešena dohodou smluvních stran.

Doprava je řešena pouze pro Českou republiku. V případě poptávky z jiných zemí je doprava řešena dohodou smluvních stran.

K dodání zásilek u nás můžete využít služeb České pošty, PPL, GLS a Zásilkovny. Osobní odběr je možný v Českém Těšíně.

Veškeré ceny za dopravu jsou uváděny včetně DPH. Doprava je řešena pouze pro Českou republiku. V případě poptávky z jiných zemí je doprava řešena dohodou smluvních stran.

 

Česká pošta

 • doručení zásilky do 30 kg zpravidla druhý den po jejím odeslání
 • čas doručení v pracovní dny od 8:00 do 18:00 do rukou adresáta (balík do ruky)
 • vyzvednutí zásilky adresátem na vybrané poště v její pracovní době (balík na poštu)
 • obchodní balík je uložen na pobočce 7 dnů, poté je vrácen odesílateli
 • pouze na území České republiky

Cena dopravy:

 • Balík do ruky: 99 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)
 • Balík na poštu: 89 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)
 • Balík do balíkovny: 65 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)
 • doběrečné + 49 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)

 

PPL

 • doručení zásilky do 50 kg zpravidla druhý den po jejím odeslání včetně soboty
 • čas doručení v pracovní dny od 8:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 15:00 do rukou adresáta
 • v případě nezastižení adresáta zanechává doručovatel oznámení o uložení zásilky na depu a pokusí se ji doručit následující den
 • pouze na území České republiky

Cena dopravy:

 • PPL – soukromý balík: 99 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)
 • doběrečné + 49 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)

 

GLS

 • doručení zásilky do 50 kg zpravidla druhý den po jejím odeslání.
 • čas doručení v pracovní dny od 8:00 do 20:00 do rukou adresáta
 • v případě nezastižení adresáta zanechává doručovatel oznámení o uložení zásilky na depu a pokusí se ji doručit následující den
 • pouze na území České republiky

Cena dopravy:

 • GLS balík: 99 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)
 • doběrečné + 49 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)

Zásilkovna

 • doručení zásilky zpravidla druhý den po jejím odeslání na vybranou výdejnu Zásilkovny
 • připravenost zboží k vyzvednutí je avizována SMS, jejíž součástí je výdejní HESLO
 • osobní vyzvednutí zásilky na výdejně Zásilkovny je možné v libovolný den (nejdéle však 7 kalendářních dnů od uložení zásilky)
 • dobírka je hrazena při převzetí zboží
 • Zásilkovna akceptuje balíčky o maximálních rozměrech 120 cm součtu všech tří stran zásilky - z tohoto důvodu je tento druh dopravy zakázán u velkých hraček typu Dino Tatra (73 cm), kuchyňky, velká auta od Leny, vláčky Pequetren a další
 • pouze na území České republiky

Cena dopravy v rámci České republiky:

 • dopravné na Zásilkovnu: 65 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)
 • doběrečné + 49 Kč (při objednávce nad 1500 Kč zdarma po celé ČR)

 

Osobní odběr

 • osobní odběr je možný v pracovních dnech od 8:00 do 15:30
 • v sídle společnosti Pygmalino v Českém Těšíně ZDARMA

 


XII. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti Pygmalino a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (viz reklamační řád).

XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu například Česká obchodní inspekce (ČOI) , internetová adresa subjektu:  www.coi.cz, nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy - odkaz zde.

Samotné mimosoudní řešení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele. Ten může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo (např. reklamace). Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. Česká obchodní inspekce následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Samotné mimosoudní řešení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele. Ten může návrh podat do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo (např. reklamace). Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. Česká obchodní inspekce následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 XIV. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21.6.2022 a jsou k dispozici v provozovně společnosti Pygmalino s.r.o. nebo na www.kvalitnihracky.cz

Doprava zdarma
Doprava zdarma od 1500 Kč
Rychlá expedice
Objednávky expedujeme do 24 hodin
Osobní odběr
Možnost vyzvednout zboží osobně
Smysluplné hračky
Hračky pro všestranný rozvoj dítěte
Produkty skladem
90% produktů máme skladem
Pygmalino s.r.o.
Lípová 1131
737 01 Český Těšín
Česká Republika
IČO: 25849263
DIČ: CZ25849263
Čeština
cz
Hungarian
hu
Polish
pl
Slovak
sk